Monday, June 30, 2008

קריאה מעניינת לשוקלים לעסוק במחקר בתואר שני או שלישי או למי שחויים את זה ורוצים להשתתף בדיונים

נתקלתי באתר נחמד ובו כותבים על בעיות וחוויות אופייניות של תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי:

http://false.blogli.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%97-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/

No comments:

Post a Comment