Sunday, April 11, 2010

הניקוד בעברית

על הניקוד בעברית והתעמקות בכללים וביתרונות של השימוש בהן עמדתי לעומק לראשונה במהלך עבודת המאסטר שלי לתואר שני שם נדרשתי לפתח מנתח צורני ויוצר לעברית. הנושא מורכב ואינו פשוט. באותה ההזדמנות גם עמדתי על הרעיונות של עוזי אורנן עם הכתב הפונמי שלו. מתוך ריבוי תחומי העניין וקוצר הזמן לא הזדמן לי להתעמק ולהשתכלל ולשפר את ידיעותיי בנושא. לאחרונה אמיר אהרוני הצית בי מחדש את העניין בנושא.

אני אנסה למצוא מקורות ללימוד עצמי של הניקוד ולהשתפר ולהשתכלל בתחום. אולי כשאשלוט אהיה במצב ראוי כדי להתייחס בכובד ראש להצעות לצמצם את מערכת הניקוד או להתייחס לשיטות שונות להוראת הקריאה עם ובלי ניקוד.

ספרים שיכולים לסייע בידי בלימוד:

  • ספר הפעלים -- ברקלי
  • לוח הפעלים -- יצחק צדקה

  • ספר השמות -- ברקלי

  • ניקוד הלכה למעשה -- ניסן נצר

  • דקדוק הפה והאוזן -- עוזי אורנן

כמה מקורות שמצאתי בגוגל מתוך חיפוש שטחי: