Sunday, September 27, 2009

מסיבת יום הולדת לסיון

ביום שישי חגגנו עוד מסיבת יום הולדת לסיון השנה והפעם בביתנו כשאנחנו מארחים בנוסף למשפחה הקרובה גם חברים וחברות מהגן ומהשכונה. המפעיל דודי שבא עם החיות שלו היה מעולה והחזיק יפה את הילדים כולם בכבוד, בכיף ובעניין במשך שעתיים. היה טוב!


#1 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 42.0 mm |

#2 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 43.0 mm |

#3 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |

#4 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 34.0 mm |

#5 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 27.0 mm |

#6 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#7 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 48.0 mm |

#8 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 57.0 mm |

#9 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#10 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 10.0 mm |

#11 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 22.0 mm |

#12 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 62.0 mm |

#13 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#14 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 43.0 mm |

#15 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#16 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 62.0 mm |

#17 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#18 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 50.0 mm |

#19 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 52.0 mm |

#20 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm |

#21 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#22 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#23 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 40.0 mm |

#24 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#25 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#26 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 46.0 mm |

#27 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 32.0 mm |

#28 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 27.0 mm |

#29 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#30 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#31 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#32 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 200 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#33 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/6 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#34 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#35 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#36 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 34.0 mm |

#37 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#38 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#39 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 68.0 mm |

#40 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#41 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#42 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#43 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#44 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 46.0 mm |

#45 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#46 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 67.0 mm |

#47 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 45.0 mm |

#48 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#49 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#50 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 46.0 mm |

#51 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#52 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 65.0 mm |

#53 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 51.0 mm |

#54 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#55 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#56 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#57 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#58 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#59 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 59.0 mm |

#60 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 59.0 mm |

#61 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 50.0 mm |

#62 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 52.0 mm |

#63 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 64.0 mm |

#64 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 57.0 mm |

#65 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 57.0 mm |

#66 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#67 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 40.0 mm |

#68 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 52.0 mm |

#69 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#70 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 28.0 mm |

#71 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 43.0 mm |

#72 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#73 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#74 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#75 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#76 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#77 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 66.0 mm |

#78 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 65.0 mm |

#79 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#80 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/40 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 43.0 mm |

#81 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#82 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#83 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#84 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 58.0 mm |

#85 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#86 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#87 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#88 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#89 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#90 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 59.0 mm |

#91 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#92 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#93 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#94 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#95 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#96 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#97 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#98 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 38.0 mm |

#99 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/60 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 35.0 mm |

#100 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#101 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/25 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 48.0 mm |

#102 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#103 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#104 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 45.0 mm |

#105 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 46.0 mm |

#106 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 55.0 mm |

#107 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#108 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#109 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#110 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#111 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#112 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/100 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 40.0 mm |

#113 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/15 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 28.0 mm |

#114 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/15 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 28.0 mm |

#115 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/15 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#116 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/15 | ISO : 1600 | Aperture : 11.0 | Focal Length : 30.0 mm |

#117 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/30 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#118 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 52.0 mm |

#119 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 45.0 mm |

#120 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#121 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#122 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 42.0 mm |

#123 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#124 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#125 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 43.0 mm |

#126 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 42.0 mm |

#127 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 48.0 mm |

#128 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/200 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#129 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/125 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 70.0 mm |

#130 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 34.0 mm |

#131 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 51.0 mm |

#132 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/160 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 30.0 mm |

#133 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |

#134 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |

#135 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/250 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |

#136 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/25 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#137 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/25 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#138 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/25 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#139 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/20 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#140 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/20 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#141 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/20 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 24.0 mm |

#142 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/8 | ISO : 1600 | Aperture : 8.0 | Focal Length : 70.0 mm |

#143 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/80 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |

#144 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |

#145 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |

#146 | Make : Canon | Shutter Speed : 1/50 | ISO : 1600 | Aperture : 2.8 | Focal Length : 24.0 mm |