Saturday, May 15, 2010

בחינות בגרות בסינית

הבחנתי בחוזר מנכ''ל תשע/9(א), י"ח באייר התש"ע, 02 במאי 2010, שיש כוונה לקיים בחינות בגרות בשפה הסינית. בחינה של שלוש יחידות ובחינת השלמה של שתי יחידות.


4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשע) 4.3-15  בחינות הבגרות בסינית


משרד החינוך יציע את האפשרות להיבחן בבחינות הבגרות בסינית החל ממועד קיץ התשע"א/2011 בשתי רמות: רמה רגילה (3 יח"ל) והשלמה לרמה מוגברת (2 יח"ל נוספות).
הבחינות תהיינה במתכונת של בחינות מפמ"ר ותוצענה לתלמידים אינטרניים, לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים. מתווה הבחינות והסילבוס יפורסמו בראשית שנת הלימודים התשע"א. בחינות הבגרות בסינית לא תשמשנה חלופה ללימוד ולהיבחנות בעברית, בערבית או באנגלית.לפרטים נוספים: ד"ר שלמה אלון, המזכירות הפדגוגית, טל' 02-5603597.


אני סקרן להבין מהי תוכנית הלימודים ומהם חומרי הלימוד המוצעים.

אני מהרהר ברעיון ללמד את אביב את סיון ואת ניר סינית לטובת עתידם. אני משער שככל שאנגלית היא שפה שימושית וככל הנראה שתמשיך להיות שימושית בעתיד הקרוב, אין לי ספק שידיעת השפה והתרבות הסינית (ולו ברמה בסיסית) תועיל מאוד להבנה רחבה יותר של תהליכים ותפתח יותר אפשרויות בפני הילדים בעתיד. הריי יש ועוד יהיו הרבה יותר סיניים... ואין לזלזל בהתעצמות הטכנולוגית והכלכלית של סין.

כבר התחלתי לברר ולקבל הצעות מחיר ושאר בירורים לוגיסטיים ומנהליים כדי לארגן מורה ותוכנית לימודים מסודרת לילדים בני תשע ללימוד בסיסי של סינית בחופשת הקיץ לאביב ולכמה חברים שלו. את הצד של נותני השרות כבר סידרתי (ויש בידיי כמה הצעות) ומה שנותר לי הוא להבין האם יש הורים נוספים שמעוניינים וירצו להתארגן איתי לטובת השיעורים הללו במהלך החופשה.