Friday, August 7, 2009

תשלומי הורים בשנת הלימודים הקרובה

תשלומי הורים לשנת הלימודים תש"ע

ועדת החינוך של הכנסת אישרה ביום ב', ב' סיוון תשס"ט, את תשלומי ההורים המותרים בגבייה לשנת הלימודים תש"ע .

אלה הסכומים המרביים המותרים לגבייה על פי הפירוט המופיע בזה (הסכומים בטבלה נקובים ב-₪ )

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

ביטוח תאונות אישיות

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

תשלום מיוחד

ביטוח בריאות השן שירות מקיף

-----

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

תשלומי רשות

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

-----

-----

-----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד (2)

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

ארגון הורים ארצי (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים ישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (4)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

סה"כ

251

571

596

722

932

907

1032

923

1048

1060

1363

הערות:

(1) הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב

(2) גבייה עבור השאלת ספרי לימוד רק במוסדות חינוך בהם מתקיים מפעל השאלה של ספרי לימוד

(3) ארגון הורים ארצי: ועדת החינוך של הכנסת אישרה עקרונית גבייה בסך 1.5 ₪ עבור החברות בארגון ההורים הארצי. עם זאת, עקב העדר אישור של רשם העמותות, בשלב זה אין לגבות כספים מן ההורים עבור החברות בארגון ההורים הארצי ואין להעבירם לארגון זה עד למתן הודעה אחרת של משרד החינוך. האמור כאן אינו חל על גבייה עבור ועד הורים יישובי

(4) הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת בטבלה הבאה. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

שכבת גיל

ימי הטיול השנתי

גבייה מוצעת

הערות

קדם יסודי

-

60

2 הקפצות +

סיורים באזור הגן ע"י הגננות

א'-ב'

1

101

יום טיול אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ג'-ד'

1

126

יום טיול ארוך אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ה'

2×1

2 טיולים בני יום אחד כל אחד

252

שני ימי טיול בודדים + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ו'

2

387

שני ימי טיול כולל לינה + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ז'-ט'

2

387

טיול בן יומיים כולל לינה ועוד סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

י'-י"א

2 + 1

513

טיול בן יומיים כולל לינה + יום טיול נוסף

י"ב

3

616

3 ימי טיול כולל לינה

תשלום עבור תל"ן

התשלום המפורט בזה הוא עבור שנה שבועית לתלמיד לאורך שנת הלימודים. מותר לגבות במסגרת זאת רק עד 3 שעות לימודים בשבוע לאורך כל השנה

קדם יסודי

יסודי

על יסודי

108 ₪ לשעה שבועית

109 ₪ לשעה שבועית

133 ₪ לשעה שבועית

324 ₪ ל-3 שעות

327 ₪ ל-3 שעות

399 ₪

תשלום עבור רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

קדם יסודי

יסודי

על יסודי

125

250

450


להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים:

  • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ועבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
  • אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
  • התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
  • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
  • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהורים מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
  • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

· על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. הפרסום ייעשה בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.

  • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
  • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

דיאלוג עם ילדים מאת עדנה כצנלסון


קראתי את ספרה של עדנה כצנלסון, דיאלוג עם ילדים. את המבוא ואת פרק ב' אפשר לקרוא באתר טקסט.

עדי אהרוני ב-ynet בביקורת על הספר.

כבר סקרתי ביומן הרשת שלי ספרים רבים בנושא הורות ויחסים עם ילדים וגם ספרים בנושאיי הוראה ויחסים שבין תלמידים ומורים. ביניהם יש:
אז מה מעמדו של ספרה זה של עדנה כצנלסון בין אלה ואחרים שקראתי?
רעיון מרכזי שמתאפיין לכל אורכו של הספר הוא אמפתיה לילד ולמצבו. חשוב לחשוב ולנסות להבין מדוע הוא צודק ולא רק מדוע הוא לא צודק או איך לתקן אותו. כדי לסייע בכך עדנה כצנלסון מציגה עשרות רבות של מצבים בין ילדים והורים ומסבירה בכל אחד ואחד מהם מה ילדים בדרך כלל נוהגים לעשות, מדוע, מה המנעד של ההתנהגויות ואיך להבין אותן בהקשרן. היא מסבירה גם גורים משוערים וגורמים ידועים להתנהגויות השונות. עוד מוסיפה המחברת ומציעה מעת לעת תגובות רצויות יותר של הורים למתקים המוצגים ובנוסף גם תגובות שאינן רצויות. בכל פעם שניתנת תגובה מומלצת או אפשרית וגם כשמוצגות תגובות שאינן מומלצות מסבירה המחברת מדוע היא ממליצה לעשות כך או שלא לעשות אחרת.

בדרך כלל הדעות המובעות בספר מנומקות לא רע ומובא מראה מקום אחד לפחות שממנו ניתן להרחיב בנושא. יחד עם זאת יש לא מעט מקומות בספר שבו מתיימרת המחברת להתנסח בצורה שמשתמעת כאילו דבריה הם עובדות מוצקות אף על פי שאין היא מביאה כל נימוק ושום גיבוי לדבריה.

הבחנתי שבעוד שבנושאים מסויימים מובעת דעתה ועמדתה של המחברת כיצד ראוי וכיצד יש לנהוג, במקרים ספורים היא מסתפקת בהבאת הדעות המקובלות במחקר ובפרקטיקה ומשאירה לקוראים להחליט לבד מהי הדרך המתאימה שיש לנהוג בה.

הרעיון להביא דיאלוגים מוצלח ולא מקורי אך יעיל ביותר שכן הוא מהווה בסיס נוח מאד לדיון. הרעיון להביא משירי ילדים ומסיפורי ילדים הוא נפלא לטעמי!

הספר לא קצר כלל, הוא בן כמעט 500 עמודים אך מחולק ל-37 פרקים שאינם ארוכים מאד בעצמם. בכל פרק נוגעים בכמה נושאים שונים שיש ביניהם מכנה משותף. זה מאפשר קריאה רציפה של מספר עמודים קטן וקריאה בהמשכים יעילה מאד של הספר. יתירה מזאת, לא בעייתי כלל לקרוא בספר בסדר כלשהו, לדעתי ואפילו לדלג. כך יכול הקורא ובוודאי שהקורא החוזר יכול, לחפש נושא או נושאים שעליהם ירצה לקרוא או בהם ירצה להזכר, לאתר את העמודים המתאימים וובזריזות לקרוא ולקבל את המידע המבוקש. זה שימושי מאוד.

הגדולה של הספר מעבר לכך שהוא נוגע בנושאים רבים מאד שמעסיקים הורים היא לדעתי האפשרות לקיים דיאלוגים פורים יותר עם הילדים מתוך הבנה של מצבם הרגשי ומתוך הבנה של יכולותיהם השונות לפי גילם והמציאות. במקרים שבהם המחברת גם ניסתה לתאר את מה שגורם להורים להגיב כמו שמגיבים בדרך כלל היא עשתה לדעתי מעשה נפלא, כי זה משקף לקוראים תהליכים שקורים בוודאי להם עצמם כהורים ונותן הזדמנות להתבוננות עצמית, לביקורת עצמית ולהתחלתו של תהליך של הסקת מסקנות.

אם הייתי צריך לבחור עיצה אחת בלבד מהספר אז הייתי בוחר בעצה הבאה שאותה אני מנסה לנסח באופן חופשי במילותיי שלי: לפני שמגיבים לפנייה של ילד או לתקרית שבה הוא מעורב יש קודם כל מקום להביע אמפתיה למצבו ולאותת שמבינים את כעסו/חרדותיו/התלבטויותיו/וכו' וזאת לפני שבכלל נוקטים בעמדה, מגיבים או עושים מעשה.
אני חושב שזאת עיצה טובה מאד בכלל ביחסים בין אנשים ולא רק בין הורים לילדיהם או בין מורים לתלמידיהם.

הספר מומלץ מאד ושווה את הזמן ואת המאמץ בקריאתו. אני גם מתנבא שזה יהיה אחד מהספרים שאחזור לעיין בהם שוב ושוב מעת לעת. הצילום שעל העטיפה הוא מקסים בעיניי ומבוצע הייטב.