Monday, October 27, 2008

מדוע הכנסת תכנית קרב למעורבות בחינוך במהלך יום הלימודים היא דבר שלילי

מדוע הכנסת תכנית קרב למעורבות בחינוך במהלך יום הלימודים היא דבר שלילי. הנה כמה נימוקים על קצה המזלג:
  • הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך אוסרות על הפעלת תכנית קרב במהלך יום הלימודים (ולא בסופו או לאחר שעות סיוום יום הלימודים) ללא הסכמה כל הורי התלמידים (לא רוב, לא כל נציגות ההורים ולא שומדבר אחר -- כל ההורים כולם ובכתב).
  • הורים שמתנגדים להפעלת התכנית נתונים לסד לחצים מצד בית הספר והורים אחרים להסכים ולשלם אחרת ילדם יהיה יוצא דופן.
  • הורים שלא משלמים נתונים ללחצים לשלם, לרבות איומים שילדיהם יופרדו משאר התלמידים לפעילות אחרת, וזאת חרף האיסור על כך בהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך (תשסג 3(א) ו-תשסד 1(א).
  • שעות לימוד מקצועות ליבה (חשבון, שפה, תורה,...) נדחקות לסוף יום הלימודים כדי לפנות מקום לשעות פעילות חוגי תכנית קרב (אוריגמי, שיאצו, חי-צומח-דומם,...) בתחילת ובמהלך יום הלימודים. התוצאה: התלמידים נוכחים עייפים ולא מרוכזים דווקא בשעורי הליבה החשובים וההכרחיים שלשמם מתקיים חוק חינוך חובה (חינם?).
  • בביתי-ספר כמו בית-ספר יסודי עמל בכפר יונה מפצלים כיתות לשני חצאים: חצי אחד בשעור ליבה (שפה או חשבון) והחצי השני בחוג של תכנית קרב. המשמעות: הורים משלמיים מכספם לפיצול תלמידים לכתות בניגוד חמור להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך שאוסר על בתי הספר לגבות מהורים תשלומים על פיצול כיתות. משמעות נוספת בפועל, שעות לימוד מקבוצות ליבה שבועיות קטנות בפועל (אותה שעה בשבוע בה מתבצע הפיצול הפכה בפועל לשעה פעם בשבועיים).
  • אין פיקוח כלל על זהות המדריכים בחוגי קרב, על נסיונם, השכלתם וזיקתם לנושא אותו הם מדריכים בחוג. אפילו לא ברור אם יש להם השכלה, נסיון ויכולת להדריך ילדים. מברור שלי בבית ספר יסודי עמל בכפר יונה אין בדיקה כאת לא מטעם תכנית קרב ולא מטעם בית הספר, אלא בדיעבד, אם מתלוננים נקודתית. אנשי תכנית קרב טוענים שבית הספר בודק את המדריכים ומאשר אותם, ובית הספר (הנהלת בית הספר) טוען שבדיקה ואישור מדריכי קרב נעשים ע"י תכנית קרב. התוצאה: אין בדיקה ואין פיקוח.
  • קריטריון ההצלחה של תכנית קרב: הפצת שאלונים בקרב התלמידים בו הם יציינו את מידת הנאתם מהחוגים, את חוויותיהם ואת שביעות רצונם. לא ברור לי כיצד זה יכול להיות קריטריון הצלחה. האם נשאל את התלמידים גם האם הם נהנים ומרוצים משעורי שפה וחשבון? כנראה שהם היו מרוצים יותר ונהנים יותר לו יום הלימודים כולו היה חוגים ומשחקים ולא לימודים כראוי.

כמה קישורים לקרוא על הנושא:

No comments:

Post a Comment