Thursday, March 19, 2009

ציור ראשון שניר צייר לי במיוחד בגן כדי לתלות בעבודה


הנה ציור ראשון שניר צייר לי במיוחד בגן כדי לתלות בעבודה. מאד ריגש אותי כשהוא הקדיש במיוחד לי את הציור.
אני אוהב לראות את הצבעים השונים שהוא עשה בהם שימוש.
כשהחמאתי לו על הכוונה שלו ואמרתי בקול את שמות הצבעים שאני רואה ניר התרגש מאד ונהנתי לראות שהוא מבין שאני מעריך את היצירה שלו.
זה היה רגע יפה.

No comments:

Post a Comment