Sunday, May 31, 2009

ציורים ועבודות של ניר

זה עתה חגגנו לניר יום הולדת שלישי והנה הוא הפקיד בידי כמה עבודות שלו "כדי שתקח לעבודה", כדבריו. כשאני נפוח מגאווה, עשיתי כמצוותו, והנה אני גם סרקתי את העבודות כדי להציגן ביומן הרשת שלי:


No comments:

Post a Comment