Tuesday, August 4, 2009

כיצד כותבים שמות מקומות בשלטים לפי משרד התחבורה

משרד התחבורה פרסם מסמך בשם "שמות יעדים בשילוט הדרכה בעברית ובתעתיקים לאותיות לטיניות וערביות".
אני לא מצליח למצוא עקביות בשמות המוצעים.
כמה דוגמאות מעוררות תהייה אצלי הן:

Kasr as-Sir  קצר א-סר
Ras Al-Ain ראס אל-עין
Ras-Ali J'c ראס עלי
Ram-On רם-און
Or-Akiva אור-עקיבא
Or Akiva West אור עקיבא מערב
Gov – Ga'ash גוב – געש
Ma'alot-Tarshiha  מעלות תרשיחא

מדוע השימוש במקף החיבור אינו עקבי בשמות בכלל ואפילו לא בין עברית ואנגלית?
בדוגמה הראשונה מדוע בתעתיק האנגלי יש s לפני מקף החיבור?
בדוגמה של אור עקיבא פתאום שכחו את מקף החיבור כשיש בסמיכות את המילה מערב.
בדוגמה של גוב – געש לא ברור מדוע יש קו מפריד ארוך ולא מקף מחבר. ואם כך יש לנהוג, אזי כיצד לא נעשה הדבר בשמות אחרים כגון מעלות תרשיחא? במעלות תרשיחא בתעתיק העברי בכלל אין קו ואין מקף.

שמות אתרים גיאוגרפיים והסטוריים בישראל בכלל לא זכו לתעתיק לערבית. מדוע?

ועוד יש לי תלונות על התעתיק בעצמו או על סגנון הכתיבה. אך על אלה בפעם אחרת.



No comments:

Post a Comment