Sunday, February 7, 2010

Proof in Geometry: With "Mistakes in Geometric Proofs"

אני רוצה להמליץ על ספר (בעצם מדובר בשני ספרונים שתורגמו ואוחדו לפרסום אחד)
Proof in Geometry: With "Mistakes in Geometric Proofs"
A. I. Fetisov, Ya. S. Dubnov

החלק הראשון דן בהוכחות בגיאומטרייה (ברמת בית הספר) ולמעשה, הוא דן בהוכחות (וכיצד ראוי להוכיח) באמצעות סיפורים על שגיאות של תלמידים.
החלק השני דן כולו בטעויות בהוכחות בגיאומטרייה.
המקור לספרונים הוא רוסי משנות החמישים של המאה הקודמת והתרגומים לאנגלית מאחרים במספר שנים.

מי מכם שקורא באנגלית ובעיקר קורא מונחים ומושגים מתמטיים באנגלית (ולמי שאינו בקיא בקריאה יש מילונים ואינטרנט לעזרה בתרגום) יהנה וילמד מהספרים הללו.

הספרון כולו, שני הפרסומים, הוא 70 עמודים קטנים ויש גם שרטוטים שמלווים את הבעיות שדנים בהן.

נהנתי למשל מההצעה להשתמש במעגליי אויילר כדי להדגים ולהמחיש מקרים שמוכלים במקרים אחרים או מקרים שזרים זה לזה. עוד נהנתי מהדקויות שהטקסט קורא להבחין בהן בהוכחות. לדעתי, זה טקסט מחכים ביותר, גם כשקוראים דברים שהם ידועים, עדיין לדעתי מאופן ההגשה של הנושא יש ממה ללמוד.


No comments:

Post a Comment