Thursday, April 29, 2010

על מימושים יעילים של מנועים לביטויים רגולריים

ראס קוקס (Russ Cox), כותב מאמרים מאירי עיניים, מסכם חומר עיוני ומעשי ומפתח תוכנה (חופשית) שעניינם מימושים יעילים למנועים לעיבוד ביטויים רגוליים והידור הביטויים הרגוליים למעבדי טקסט שעובדים בזמן לינארי, כך ששמם יהיה מוצדק, על פי המודל המתמטי, ולא לפי עיוותים שונים ומשונים שאינם רגולריים כלל שנכנסו למשל במנוע הפופולרי של Perl ובמיני המימושים שמנסים להדמות לו (לדוגמה, PCRE).

בפרט אני מעוניין להביא לידיעה מתוך החומר הרב שהוא הביא לפרסום, את שלושת המאמרים הבאים:
שווה קריאה בהחלט!!
No comments:

Post a Comment