Thursday, October 14, 2010

הרצאות טכניות לשיתוף ידע בתעשייה


אחד הדברים שהגדרתי לעצמי בעת חיפוש מקום העבודה הבא שלי אחרי F5 Networks היה שתהיה לארגון בכלל ולקבוצה שבה אני עובד בפרט תרבות של שיתוף מידע ושל הוראה הדדית. ב-Outbrain מתקיימות שיחות שבועיות בנושאים שונים, לרוב בנושאים של טכנולוגיה. מידי שבוע מתכנסים הכול בפינת ה-wii של החברה ומשתתפים בהרצאה. הדוברים הם לפעמים מתוך החברה ולפעמים דוברים מן החוץ. זה נפלא!


זה מזכיר לי את רוח הדברים בפגישות שוחרי פרל בישראל (Israeli Perl mongers)שבהן הצגתי פעמים רבות ושארגנתי בעצמי לפני כמה שנים ואפילו ארחתי במהלך שנה שלמה ב-F5. לומדים כך לא מעט וגם האפשרות להתחכך במומחים מתחומים שונים וממקומות שונים יש לה יתרון בהגדלת ובהשבחת הרשת החברתית והמקצועית. זה מצב שבו הכול מרוויחים.


מי שמארגן את השיחות אצלנו הוא חבר באותו הצוות שבו אני עובד. כמה נוח!

כבר קיבלתי לתת הרצאה על הוראת מתמטיקה לגיל הרך לאור העניין שהנושא מעורר בחברה.
אני נהנה ללמוד דברים חדשים ולשמוע הרצאות. נחמד ומוצלח מבחינתי שזה גם חלק מסביבת העבודה שלי.

No comments:

Post a Comment