Friday, November 26, 2010

ביקור בתל-חי

בהמשך הבוקר, בשבת, בשבוע שעבר המשכנו לסיור בתל-חי. סיפרנו לילדים על אנשי תל-חי ועל האנדרטה ואז ביקרנו שם. דיון מעניין התפתח עם הילדים בקשר למשפט "טוב למות בעד ארצנו". הילדים שאלו, קודם כל, "מה זה בעד?" -- אז הסברתי שבעד במשפט כזה משמעותו "בשביל" -- זאת אומרת שאפשר להחליף את המילה בעד במילה בשביל ולהבין למה הכוונה. השאלה הבאה הייתה "איך יכול להיות שזה טוב למות?" -- פה כבר היססתי... הסברתי לילדים שהאנשים שחיו בתל-חי התיישבו שם לא רק לטובתם האישית, אלא מתוך אמונה שמה שהם עושים משרת את עם ישראל לבניית היישוב בארץ. ההתיישבות בארץ נחשבה בעיניהם למשהו חשוב, חשוב אפילו יותר מטובתם האישית, חשוב אפילו יותר מהחיים שלהם -- כי הם האמינו שהם תורמים את חייהם לטובת החיים של כלל עם ישראל בהווה ובעתיד. הילדים שאלו אם פעם האנשים שחיו בארץ היו יותר גיבורים מהיום.... עניתי להם שחלקם היו כאלה וחלקם עדיין כאלה. הם שאלו אם גם הם צריכים למות בשביל הארץ. אמרתי להם שיש הבדלים רבים בין מצב היהודים אז ומצבם היום. הבדל חשוב מאוד הוא שאז לא הייתה עדיין מדינת ישראל והיום יש. אז לא היה לנו צבא והיום יש. ויש עוד הבדלים.


No comments:

Post a Comment