Wednesday, December 1, 2010

קישורים לסיכומים ולמצגות בנושאים של מבני נתונים


מצאתי עמוד שמקשר לחומר רב מסיכומים, מצגות והדגמות של מבני נתונים רבים. החומרים נאספו מאוניברסיטאות ומהטכניון בארץ ובעולם. יש גם כמה קישורים לויקיפדיה. קישורים לבחינות מועילים מאוד לדעתי למי שמעוניין לתרגל את החומר כדי להתרשם האם אכן הבין את אשר קרא. קריאה טובה לממפתחים שבינינו -- לא יזיק לרענן את החומר ולהזכר ואולי אפילו להבין מחדש (ואולי בפעם הראשונה?) את הנושאים -- זה בוודאי לא יזיק וכנראה יעשה רק טוב לאיכות העבודה.


הקישור לאוסף החומר במבני נתונים: http://www.dsdb.co.nr/


No comments:

Post a Comment