Sunday, March 20, 2011

יובל ורות בגינת משפחת יונה בכפר יונה -- יום הולדת לאביב


צילמו: ישראלה ואלי

No comments:

Post a Comment