Friday, March 25, 2011

סדנת מתמטיקה בבית ספר עמל בכפר יונה

אני מלמד מתמטיקה קבוצת מצטיינים בכתות ו' בבית הספר היסודי עמל בכפר יונה בימי ו' לאחר סיום הלימודים.
אני מפרסם רשימות על אודות החוויה ביומן רשת ייעודי.

הנה הרשימות שכבר פרסמתי שם:

על אודות הסדנה והאני מאמין של המורה

No comments:

Post a Comment