Wednesday, April 13, 2011

המשמעויות השונות של החיסורלחיסור 6 משמעויות שונות. היו שנהגו להדגיש בהוראת החיסור את הגריעה, והיו שהעמידו במרכז את משמעות החיסור כהשוואה. בשתי הגישות האלה התעלמו במידה זו או אחרת מהמשמעויות האחרות. כאשר נתקלו הלומדים בבעיית חיסור בעלת משמעות שונה ממה שלמדו, הם התבלבלו: לא היו בידיהם הכלים לנתח את הבעיה ולהבין למה לפניהם בעיית חיסור למרות היותה שונה ממה שהכירו.  הבהרת המשמעויות של החיסור ושיתוף הילד הלומד בהבדלה ביניהם ובבניית בעיות חיסור בעלות משמעויות שונות, מונעת את הקושי מראש. תלמה גביש כתבה מאמר מפורט ומאיר עיניים בשם המשמעויות השונות של החיסור ותרומתן לפיתוח החשיבה. כדאי לקרוא אותו במלואו. המאמר מדגים  דרכי הוראה, תוך התבססות על ספרי "מתמטיקה יסודית", ומצביע על התרומה של הקניית ההבחנות האלה לפיתוח החשיבה בכלל והחשיבה המתמטית בפרט.

הסרטונים הבאים חובבניים וצולמו באופן מאולתר אך יכולים לשמש להמחשה כיצד אפשר להראות את המשמעויות השונות של החיסור. הסרטון הראשון עוסק בחיסור של גריעה ובחיסור של הפרדה והסרטון השני עוסק בחיסור של השוואה ובחיסור של השלמה לשלם.


חיסור של גריעה וחיסור של הפרדה:חיסור של השוואה וחיסור של השלמה לשלם:

No comments:

Post a Comment