Tuesday, January 17, 2012

האם גרף חסר משמעות משמש להבעת דיעה במסווה של אובייטיביות?


אני נהנה לקרוא את הרשימות ביומן הרשת "שקרים יפים". טענה מעניינת שהועלתה ברשימה "איך קוראים לגרף שלא מבוסס על מידע?" האם מידע שהוצג בגרף, גם אם ללא כל קשר בין פרטי המידע התפס בעיני הקורא למידע אובייקטיבי ולא כהבעת דיעה?
יש שלל בעיות באינפוגרפיקה וביניהן: עיוות שיפועים וחוסר משמעות לציר האנכי.


No comments:

Post a Comment