Thursday, July 12, 2007

קייטנות ובריכה

מיכל התלוותה לביקור הקייטנה שבה משתתף אביב בבריכה. היא חזרה מזועזעת מכמות הילדים הרבה, כמות המדריכים הקטנה, הבאלאגן ששרר והעדרו של מציל בבריכת הפעוטות.

יצרתי קשר עם המנהל של אגף החינוך במועצה והערתי את תשומת לבו לנושא. בנוסף חיפשתי באתרי משרד החינוך חוזרי מנכ"ל ומסמכים אחרים ובהם הנחיות לגבי קייטנות ובריכה.
הנה מה שהעליתי:

בנושא קייטנות: חוזר מנכ"ל
בנושא בטיחות: חוזר מנכ"ל

הבנתי שגובה המים לילדים בגן אסור שיעלה על 30 ס"מ וזה מתאים ככל הנראה לבריכת פעוטות. עוד למדתי לגלות לתדהמתי שאין חובת נוכחות מציל בבריכת הפעוטות ושכולם מסתפקים בנוכחות המדריכים.

שוחחתי בטלפון עם מר רותם זהבי אשר משמש כממונה בטיחות ארצי במשרד החינוך. הוא אישר את מה שהבנתי.

הנה הנחיות להתנהלות בבריכה לפי עדכון מ-2007 של משרד החינוך.

רותם זהבי (הטלפון שלו, אגב, הוא )050-6282703 הציע לי לבדוק בתקנות של משרד הפנים בנוגע לבריכות שחייה ולגשת למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ולברר על רשיון לקייטנה שניתן. זאת אם אני רוצה להיות בטוח שבקייטנה שבני משתתף בה הכל נעשה כדין וכל האישורים והרשיונות הדרושים נתנו.

אולי יש למישהו מידע נוסף להוסיף בנושא?


No comments:

Post a Comment