Wednesday, November 14, 2007

להסביר את / להסביר על

שאלה מעניינת בפורות השפה העברית בתפוז סקרנה אותי, אז, התפניתי לבדוק במילון אבן שושן וכן לבצע קצת בלשנות מבוססת קורפוס בסיועו של מנוע החיפוש של גוגל.

אפשר ומומלץ לעשות שימוש גם בקורפורה אחרים, למשל, יש קורפורה שנאספים במרכז הידע לעבוד העברית שבטכניון. אני בעצמי אספתי ועבדתי וערכתי חלק מהקורפורה שניתן להשיג משם.


לדעתי שתי הצורות תקינות.

מה התשובה הנכונה? ומה ההסבר לתשובה?


No comments:

Post a Comment