Monday, July 14, 2008

אי שיתוף בידע בין אנשים

ראיתי שגר קצר בנושא אי שיתוף ידע בין אנשים ביומן הרשת של יגאל חמיש.
הוא כותב על סיבות של אנשים שלא לשתף ידע.
הוא מכוון למאמר בנושא של גארפילד סטן.
ואפילו הגבתי אי שם בין זרם המגיבים

התופעה של שיתוף ידע ועזרה במידע שהיתה מאד נפוצה בזמן הלימודים האקדמיים נראה שלא קיימת במידה מספקת אם בכלל בתעשייה

בעוד ששמעתי על הצהרות הנהלה על חשיבות התיעוד ושיתוף ידע למעשה היא לא מתגמלת ואף מענישה מי שפועל לטובת הנושאים הללו:

תיעוד ממצה אינו נלקח כמעט אף פעם בלוחות הזמנים ואינו מהווה חלק הכרחי לסיום משימה

מי שהתעכב בביצוע משימתו לטובת כתיבת תיעוד, הרחבתו ותיקון הבדלים ושינויים מפעמים קודמות לא זוכה לגיבוי או להסדרת תחזוקת התיעוד כחלק מהמשימות

נושא אחזור הידע בארגון לא מקודם לא ע"י מחלקת מערכות המידע ולא ע"י ההנהלה ובקשות של צרכני המידע לע נענות ברצינות ולא מטופלות

היוזמות היחידות של נגישות למידע ושל תיעוד מוצלח או של אחזור טוב של מידע שלי יצא לראות במקומות העבודה שבהם עבדתי היה פרי יוזמה עצמאית של עובדים שבוצעה כמעט תמיד על חשבון זמנם הפרטי

No comments:

Post a Comment