Thursday, September 11, 2008

רעיון לפטנט: איך ליעל עבודה של שוטרי תנועה שמחפשים לעצור נהגים עבריינים

רעיון לפטנט: איך ליעל עבודה של שוטרי תנועה שמחפשים לעצור נהגים עבריינים

מצלמה #1 ממוקמת בדרך והיא מצלמת לוחיות זיהוי, משם מחלצים את מספר הזיהוי ומריצים את מספר הלוחית במאגרי מידע ומחפשים עבירות הקשורות לרכ (אי חידוש רשיון רכב, אי ביצוע טסט במועד, עיקול עומד על הרכב, וכיוצא באלה), לבעל הרכב (אי חידוש רשיון נהיגה, פקודת מעצר, או כל דבר אחר), או אפילו לגופים הקשורים באופן ישיר לבעל הרכב, לרבות כאלה שבשליטתו (עבירות שביצעה חברה שבבעלותו או שהוא אחד משותפיה) ועוד ועוד.

מצלמה #2 ממוקמת מרחק מה לפני ניידת ושוטרים או רק שוטרים כדי לאמוד את מהירות הנסיעה של הרכב, נתיב הנסיעה ועוד פרטים על מראה הרכב, זאת תשדר לשוטרים שמחכים לעצור כלי רכב את פרטי המכוניות שעליהם קיים מידע המצדיק עיכוב.

השוטרים בהמשך הדרך עוצרים בנוחות את כלי הרכב שעליהם קיבלו דיווח.

אז מה קיבלנו? מערכת שמאפשרת למשטרה להיות פעילה באיתור פושעים ורכב גנוב בהיבטים של עבירות תחבורה אך לא רק לעבירות כאלה. המערכת גם יכולה לחפש קשרים מתוחכמים יותר מאשר אותם נושאים ישירים שהצעתי.

טכנולוגיה לזה כבר יש: מצלמות וזיהוי מספרי זיהוי והזנתן למאגר מידע: יש, אפילו משתמשים בזה כבר שנים בכביש 6. השאר זה כבר טכנולוגיות מידע שזמינות, רק המדינה והמשטרה ומשרדי ממשלה צריכים להחליט שהמידע יהיה זמין ונגיש לשאילתות.


No comments:

Post a Comment