Sunday, December 7, 2008

מעות - אגרון הכלכלה, המנהל והעסקים


מצאתי אתר ובו מילונים, או אגרון, למונחים בכלכלה, מנהל ועסקים. יש גם חיפוש בכלל המילונים או בכל אחד מהם וכן אפשרות לצפות באגרון של כל אחד ואחד מהתחומים.
עורך האגרון הוא איתן אבניאון שערך גם את מילון ספיר ומילונים שימושיים אחרים כמו "לשון ראשון", קורא בשם", מילה במילה", תשבצת" "חרוזים לכל עת", ובטח עוד כמה נוספים שאני לא זוכר או מכיר...

עיקר התועלת, לטעמי, הוא האפשרות לקבל את המונח הלועזי המקובל בתחום בהנתן מונח עברי שגור. וזה שימושי מאד כשרוצים שכל הצדדים בשיחה או בתכתובת יבינו אלה את אלה כראוי. כמובן, גם ניתן לקבל מונח עברי בהנתן הלועזי.

נחמד מאד. שימושי מאד.

כמה דוגמות שאהבתי:

כמו-כן מעניינת ההבחנה בין קופת גמל לבין קרן פנסיה, מדוע מעניינת? כי להבנתי, המשמעות בעברית של פנסיה היא גמלה, או גמל. יחד עם זאת, ברור שהמכשירים הפיננסיים הללו אינם זהים. הכוונה כנראה היתה פעם להבדיל בין תשלום חד פעמי (provident) לבין קצבה שמשולמת באופן מחזורי (pension), אולם מעיון בהגדרות לא ניכר שעתה זהו פרט מבדיל בין המכשירים הללו, לרבות לאור הרפורמה בפנסיה שמבטלת למעשה את ביטוח הוני לצרכי פנסיה. מעניין, כבר אמרתי? :-)


No comments:

Post a Comment