Thursday, January 29, 2009

הזמנת פרסומים משתיל

ראיתי שיש לארגון שתיל פרסומים בנושאים מעוררי עניין, עבורי לפחות. המחירים לא נוראיים.
ביצעתי הזמנה:

· חוק העמותות - הלכה למעשה

· חוק התכנון והבנייה- מדריך לציבור

· הכנסות, הוצאות ומה שביניהן: מדריך לבניית תקציבים לארגונים לשינוי חברתי

· התאגדות, מיסוי, הטבות ופיקוח

· גיוס משאבים מהקהילה

· העשירים מתעשרים והעניים כותבים בקשות למענק

יהיה לי עוד מה לקרוא :-)
אולי אני אבין קצת יותר על מה שקורה בעמותות ובארגונים, לפחות איך הם אמורים להתנהל ומה המציאות בפועל. עוד אני מקווה ללמוד על חוק התכנון והבנייה בחלק מההשכלה שאני מבקש לרכוש לעצמי בלימוד עצמי בנושאי נדל"ן ומקרקעין.

שלחתי מייל. נראה מה יענו ואם אקבל את הפרסומים ומה תהיה תרומתם להשכלתי.
אכתוב סיכום עם רשמים לאחר קריאת כל אחד ואחד מהם פה ביומן הרשת שלי.


No comments:

Post a Comment