Monday, March 9, 2009

ספרים ופקקי תנועה

הבוקר נקלעתי לפקקי תנועה בדרכי לעבודה.
לשמחתי, היה עמי ספר קריאה חדש שהחלטתי לקרוא.
התחלתי לקרוא ואפילו הספקתי לקרוא כשלושים עמודים ממנו במהלך הפקק.
פתאום הפקקים לא נראו כ"כ מתסכלים והרגשתי שלא כיליתי את זמני לריק ולא התרגזתי.
לפעמים אפילו קצת הצטערתי שהתנועה מתקדמת ואני צריך להניח את הספר ולהמשיך לנהוג.
אולי אעשה לי מנהג להחזיק ספר קריאה במכונית לשעת צרה של פקק תנועה... אולי...

הספר שהתחלתי הבוקר הוא ביוגרפיה על אלן טיורינג. וודאי אכתוב על הספר בימים הקרובים לאחר שאסיים לקרוא בו.

No comments:

Post a Comment