Tuesday, April 7, 2009

תשתית לקראת קריאה וכתיבה תשתית לקראת קריאה וכתיבה -- תכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, תשס"ח

תשתית לקראת קריאה וכתיבה תשתית לקראת קריאה וכתיבה
תכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, תשס"ח1 comment: