Wednesday, June 24, 2009

עיינו ערך עריכה מאת לאה צבעוני


עיינתי בספר עיינו ערך עריכה מאת לאה צבעוני.
הספר אכן ברובו מכיל ערכים מסודרים לפי סדר האלף בית. בראש כל ערך כותרת המורכבת משני חלקים: הניסוח המומלץ והניסוח המקורי. מתחת לכותרת יש שני משפטים, משפט שבו הניסוח המקורי מופיע בהקשרו ומשפך ערוך ותקין.
בספר מופיעה רשימה ארוכה של משפטים לעריכה ולמולם הניסוח הערוך.

הספר מסקרן מאד לעיון, אבל לא מצאתי אותו שימושי לצורך בדיקה ולימוד. קשה לי למצוא בו את מבוקשי. הדוגמאות מצוינות ומועילות אבל אני לא יכול לחפש לפי נושא אלא רק לפי מילה.

חושבני שהספר החדש עברית כהווייתה מוצלח יותר בתוכנו ובארגון תוכנו. יחד עם זאת אני מוצא עניין רב בעיון בספר וזה כשלעצמו מספק.


No comments:

Post a Comment