Thursday, June 4, 2009

תכנית ההבחנות החדשה במתמטיקה בבתי הספר התיכוניים

בגלל עיסוקה של מיכל, מורה למתמטיקה בבתי-ספר תיכוניים, והחל משנת הלימודים הבאה גם מרכזת לימודי מתמטיקה בתיכון החדש בכפר-יונה, יוצא לי להחשף לכל מיני נושאים מעניינים, גם במתמטיקה, גם בחינוך וגם בארגון הוראת המתמטיקה.

הנה אחד הדברים שתפסו את תשומת ליבי בנושא ארגון הוראת המתמטיקה: בפינת המפמ"ר במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי אפשר למצוא את החומר הבא, שבאופן אישי מצאתי אותו מעניין ביותר:
תוכנית ההבחנות החדשה:
בשנת הלימודים הבאה, תשס"ט, יורחב הניסוי למבנה הבחנות חדש בבחינות הבגרות במתמטיקה.לפניכם תקציר של עקרונות מבנה ההיבחנות החדש.
רמת 3 יח"ל
תוכנית ההוראה
סקיצה לשאלון
רמת 4 יח"ל
תוכנית ההוראה
סקיצה לשאלון
רמת 5 יח"ל
תוכנית ההוראה
סקיצה לשאלון
עוד קישור מעניין הוא: הערכות בית הספר לקראת תוכנית היבחנות חדשה במתמטיקה- ד"ר אתי אופנהיים המלצה מפורטת לתכנון לימודים במתמטיקה בכיתה י' לכיתות העיוניות לשלוש הרמות 3, 4 , ו 5 יח"ל.

No comments:

Post a Comment