Saturday, August 8, 2009

אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה

בעקבות ספר שאותו אני קורא כעת, ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב מאת ענת זוהר ברנקו וייס ותכליתו לקדם את פיתוח החשיבה ואת הוראת פיתוח החשיבה בארץ. שמו של המכון וגם של מחברת הספר (שעתה הבנתי שהיא משמשת כפרופסור) נקשר במסמך בהוצאת אגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך.

מטרת המסמך לפי הכתוב בו:
מטרתו של מסמך זה היא לסייע בידי אנשי החינוך להפוך את פיתוח החשיבה למטרת הוראה מודעת ומפורשת כחלק מהוראת התכנים של מקצועות הלימוד. במקביל מיועד מסמך זה לסייע בהדגשת פיתוחן של רמות חשיבה גבוהות בתהליך ההוראה והלמידה, בהתאם למדיניות המוצהרת במסגרת "האופק הפדגוגי" (2007).
מענייו לקרוא. הנה הקישור: http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Portal/EstrategyotChashiva.pdf

No comments:

Post a Comment