Friday, August 7, 2009

תשלומי הורים בשנת הלימודים הקרובה

תשלומי הורים לשנת הלימודים תש"ע

ועדת החינוך של הכנסת אישרה ביום ב', ב' סיוון תשס"ט, את תשלומי ההורים המותרים בגבייה לשנת הלימודים תש"ע .

אלה הסכומים המרביים המותרים לגבייה על פי הפירוט המופיע בזה (הסכומים בטבלה נקובים ב-₪ )

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

ביטוח תאונות אישיות

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

תשלום מיוחד

ביטוח בריאות השן שירות מקיף

-----

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

תשלומי רשות

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

-----

-----

-----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד (2)

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

ארגון הורים ארצי (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים ישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (4)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

סה"כ

251

571

596

722

932

907

1032

923

1048

1060

1363

הערות:

(1) הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב

(2) גבייה עבור השאלת ספרי לימוד רק במוסדות חינוך בהם מתקיים מפעל השאלה של ספרי לימוד

(3) ארגון הורים ארצי: ועדת החינוך של הכנסת אישרה עקרונית גבייה בסך 1.5 ₪ עבור החברות בארגון ההורים הארצי. עם זאת, עקב העדר אישור של רשם העמותות, בשלב זה אין לגבות כספים מן ההורים עבור החברות בארגון ההורים הארצי ואין להעבירם לארגון זה עד למתן הודעה אחרת של משרד החינוך. האמור כאן אינו חל על גבייה עבור ועד הורים יישובי

(4) הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת בטבלה הבאה. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

שכבת גיל

ימי הטיול השנתי

גבייה מוצעת

הערות

קדם יסודי

-

60

2 הקפצות +

סיורים באזור הגן ע"י הגננות

א'-ב'

1

101

יום טיול אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ג'-ד'

1

126

יום טיול ארוך אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ה'

2×1

2 טיולים בני יום אחד כל אחד

252

שני ימי טיול בודדים + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ו'

2

387

שני ימי טיול כולל לינה + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

ז'-ט'

2

387

טיול בן יומיים כולל לינה ועוד סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס

י'-י"א

2 + 1

513

טיול בן יומיים כולל לינה + יום טיול נוסף

י"ב

3

616

3 ימי טיול כולל לינה

תשלום עבור תל"ן

התשלום המפורט בזה הוא עבור שנה שבועית לתלמיד לאורך שנת הלימודים. מותר לגבות במסגרת זאת רק עד 3 שעות לימודים בשבוע לאורך כל השנה

קדם יסודי

יסודי

על יסודי

108 ₪ לשעה שבועית

109 ₪ לשעה שבועית

133 ₪ לשעה שבועית

324 ₪ ל-3 שעות

327 ₪ ל-3 שעות

399 ₪

תשלום עבור רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד

קדם יסודי

יסודי

על יסודי

125

250

450


להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות הקבע הנוגעות לתשלומי הורים:

  • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ועבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
  • אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
  • התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
  • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
  • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהורים מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
  • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.

· על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות של משרד החינוך. הפרסום ייעשה בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.

  • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
  • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

No comments:

Post a Comment