Wednesday, August 26, 2009

יחס ופרופורציה מאת דוד בן-חיים * יפה קרת * בת-שבע אילני


קראתי את ספרם של דוד בן-חיים, יפה קרת ובת-שבע אילני, יחס ופרופורציה. קיוויתי ללמוד משהו חדש על האופן שבו יש ללמד את הנושא או על האופן שבו חומר הלימוד נתפס אצל תלמידים אבל זה לא קרה. למדתי הרבה יותר על הוראת הנושא הנושא מתוך קריאה ביקורתית והערת הערות על הספר החדש של מתמטיקה יסודית לכתות ד' בנושא השברים.

הרעיו ןהמרכזי בספר הוא ההבחנה בין Rate לבין Ratio לבין Scaling. אפילו לא השכילו המחברים להציע מונחים בעברית למונחים הללו. גם לא ראיתי הצעות לחלוקה שונה של ההבדלים (אף על פי שאני יכול לחשוב על כמה חלוקות אחרות).

להבנתי, הספר הזה ממחזר ולועס רעיונות נפוצים על יחס ועל פרופורציה. יש נסיון לארגן את הספר כספר לימוד למורים למתמטיקה ואולי הוא סביר ככזה. רוב הספר הוא דוגמאות להפעלות ולשאלות ויחידת לימוד.

באופן אישי התאכזבתי מהספר. לא משום שהוא אינו מספק את הסחורה, אלא משום שציפיתי ליותר תוכן, ליותר התבססות על חומר מדעי, על יותר נסיון אישי של הכותבים, בפרט נסיון מעשי בהוראת הנושאים למורים ובהוראת הנושאים לתלמידים ומסקנות. יש פה ושם התייחסויות לדברים הללו אבל ציפיתי ליותר. עוד ציפיתי להתייחסות על הקשרים והאופן שאלה יכולים להלמד ולהבנות אצל התלמידים בין הדברים המושגים הבאים:
 • יחס
 • מנה (המילה מנה כלל לא הופיעה בספר כולו, אם אינני טועה. איך?!)
 • פרופורציה
 • דמיון
 • אחוזים
 • שברים
 • חילוק
 • כפל
 • שברים עשרוניים
 • קו שבר
 • הופכי
 • חילוק כפעולה של כפל בהופכי
ועוד ועוד.

בקיצור, ציפיתי לטקסט מסודר ומאורגן מבחינה דידקטית ופדגוגית עם גיבוי של עבודות אקדמיות מסודרות ושל נסיון מהשטח (הן בהוראה למורים והן בהוראה לתלמידים) שיקשור בין כל המושגים הללו לבין עצמם ולבין מושגים אחרים ויציג גישות ורעיונות שונים (באופן מנומק ומוסבר) כיצד הדברים קשורים אלה לאלה ומה המשמעות של הוראה בסדר כזה או אחר או באמצעים כאלה ואחרים.

יש בספר מעט ממה שציפיתי אבל בהחלט לא ברמה ולא בהיקף שציפיתי לו.

כמה קישורים מהספר שייתכן שיימצאו שימושיים:


No comments:

Post a Comment