Wednesday, August 26, 2009

עמותת מופ"ת

למדתי על עמותת מופ"ת מתוך כיתות מופ"ת שמפעילים בחינוך העל יסודי בכפר יונה. מיכל ואני השתתפנו ביום השתלמות שלהם בשבוע שעבר. אני מצטער לומר שלא הבנתי במה השתלמנו ולא הבנתי מה השיטה ומה המטרות וכיצד ההשתלמות הזאת עוזרת להשיג מטרות אלה או להורות או להשתלם בשיטה כלשהי. הארגון היה חלש ולא רציני (בלבול במקום הכינוס, אי הכנה של מיקרופון, מקרן ועוד ועד המולה כשהמשתתפים הניחו שמחלקים להם לומדות לדוגמה בעוד שלא היתה שום כוונה שכזאת).

יצאתי מבולבל. לכאורה נראה שהכוונה היא לגבש צוותי הוראה מעולים להוראת מתמטיקה ומדעים ובפועל זה נראה כמו התארגנות שמנסה להיות ארגון עובדים ומתנהלת בהתאם. אני מקווה שיש לי תפיסה שגוייה של המציאות. עוד אנסה ללמוגד עוד על הנושא. הנה שאלה ששאלתי על העמותה בקומונה של מתמטיקה יסודית בתפוז.

1 comment: