Sunday, January 23, 2011

טיפות מים מצולמות במהירות גבוהה


ראו בסרטון את מה שקורה לטיפות מים כפי שרואים בצילום במהירות גבוהה.
הצילום במהירות גבוהה מאפשר לראות תהליכים שקורים מהר מאוד -- ולמעשה אפשר להציג את הצילומים באיטיות רבה ככה שכאילו מאיטים את התהליך בשבילנו כדי שנוכל לראות.
טיפות מים הן בעלות תכונה של "מתח פנים" -- ששומר על מבנה הטיפה. כאשר טיפה נופלת לשלולית לא כולה נטמעת בשלולית.
היא בתחילה מקפצת על פני שטח פני השלולית ואז כאשר מספיק אויר שנמצא בין הטיפה לבין שטח פני השלולית נדחק לצדדים היא קורסת בחלקה לתוך השלולית ומהכוח של ה-"צביטה" שארית הטיפה מתלכדת שוב ומוקפצת מעלה.
וכך שוב ושוב עד אשר הטיפה קטנה מספיק כדי להטמע כולה לתוך השלולית.
זה קורה בכל פעם שטיפה נופלת לשלולית.
חשבו מה קורה במקלחת או בכיור או בגשם.

No comments:

Post a Comment