Tuesday, August 23, 2011

אז מהי השיטה החזותית לכפל של שני מספרים שלמים? חוק הפילוגהסרטון הבא מסביר את השיטה החזותית לכפל של שני מספרים שלמים.
לשמחתי השיטה אינה בשימוש נרחב בארץ.
לצערי, תלמידים לא לומדים באופן מסודר ועקבי את חוק הפילוג ואת השימושים בחשבון לאורך כל שנות הלימוד בבית הספר היסודי. למעשה, חוק הפילוג עוזר מאוד בכל נושא.
אם מקפידים להראות את העקרון ואת השימושים בכל נושא שנלמד אז עם הזמן התלמידים לומדים לגלות אותו בעצמם בנושאים חדשים גם ללא הנחייה.
בסרטון מוסבר יפה שאין קסם בשיטה החזותית לכפל של שני מספרים שלמים.
מוסבר גם שבעצם מדובר באותו העקרון של חוק הפילוג, אלא שאין צורך לטרוח בשרטוטים המייגעים כי בסופו של דבר נגיע לאותו הדבר...כשמבינים, הכול נראה פשוט.
כשלא מבינים הכל נראה קשה או קסום.
חבל שלא מלמדים יותר לפי הבנה בבתי הספר.


No comments:

Post a Comment