Friday, July 31, 2009

יקום מאת שלמה יונה

הנה שיר נוסף מתוך אוסף שירים שכתבתי בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון.

יקום מאת שלמה יונה

לבנות עולמות.
לבנות מגדלים.
מה זה בעצם?
בניינים באויר!

את הכול כבר סיפרו לי.
ידעתי הכול.
אינני יודע מכאן
אנה לפנות.

הכול חוזר על עצמו
אני שוב בבראשית
ואולי -
אולי אף אני
אוכל לנסות לבנות
יקום.

חשבתי על כך.
הרהרתי רבות.
אך
נרתעתי
כל פעם מחדש
לנסות;

היה והצלחתי...
שמא אכשל.
לנסות?!
לא!
עדיין אינני בשל.

רק צריך לתת לזמן
את שלו לעשות -
לצבור את הידע
לדעת להבדיל
בין טוב לטוב
לבין רע לטוב.

אינני רוצה עולם משלי.
אין זה עונש
אינני מוכן -
לא עדיין
אולי
לעולם לא.

הריי הכל חוזר על עצמו
גם בלעדיי.
ירא אני...
אינני יודע...

מוטב שלא!
אם אפעל
לבטח
אנתץ השרשרת -
איך אדע מה המחיר?

אינני מוכן עוד
אפשר
לעולם לא.
הכול חוזר על עצמו.
אך
לא כך רציתי.

שוחה כנגד הזרם.
נחבט באשדות החלקלקים.
הנה
עוד מעט קט
ואגיע לקצה הדרך.
אך לא.
החלטתי שלא.
אמנע מעצמי העימות
אמנע
הדבר! (האמנם?)

לבנות לי יקום - בזאת חשקה נפשי.
אינני בשל למשחקים שכאלה,
או שמא בגרתי?

No comments:

Post a Comment