Tuesday, October 27, 2009

פסיכולוגיה בחינוך 2001 מאת אבנר זיו ונעמי זיו


קראתי בסקרנות רבה את הספר מרחיב הדעת פסיכולוגיה בחינוך 2001 מאת אבנר זיו ונעמי זיו. למדתי רבות.

פרקי הלימוד

מבוא המבוא מציג את תחום הפסיכולוגיה בכלל ואת התחום המקצועי של הפסיכולוגיה החינוכית בפרט, ומתאר את הנושאים המרכזיים בתחום, שיטות איסוף הידע הנהוגות בו וקהל הצרכנים שלו.
פרק 1 גורמי הנעה: הפרק עוסק בגורמים הפנימיים המשפיעים על הלמידה, כגון מניע ההישג, הסקרנות, הדימוי העצמי וכד', באופן שהם משפיעים על הלמידה, בגורמים להתפתחותם ובדרכים לשינויים.
פרק 2 גורמים הכרתיים: הפרק דן בהשפעתם של גורמים קוגניטיביים על הלמידה. מוצגות בו תאוריות המציגות את התפתחות ההכרה, המשכל, הזיכרון, היצירתיות ועוד, ונדונות בו שאלות יסוד הקשורות לגורמים אלה וליישומיהם בתחום הפסיכולוגיה החינוכית.
פרק 3 גורמים חברתיים: הפרק מציג את מכלול ההיבטים החברתיים של חיי הכיתה, והשפעתם על הלמידה. במסגרת זו מוצגים נושאים כגון: קבוצה ולכידות, נורמות וקונפורמיות, תחרות ושיתוף פעולה.
פרק 4 למידה: בפרק זה מוצגות תאוריות מרכזיות וותיקות בתחום: התאוריות הביהביוריסטיות ויישומיהן בהוראה והתאוריות ההכרתיות-פנומנולוגיות. כמו כן מתוארים בפרק תהליכים מרכזיים שמייעלים את הלמידה בבית הספר כגון: למידת גילוי, העברה ועוד, ומולם גורמים המקשים על הלמידה, כגון ליקויי למידה לסוגיהם.
פרק 5 בית הספר והמורה: פרק זה מתמקד במורה – תפקידיו, הגורמים לבחירתו בהוראה, דרכי ההתמודדות שלו עם בעיות משמעת ואלימות, ושיטות הוראה שונות.


הספר הזה ביחד עם ספרה של עדנה כצנלסון, דיאלוג עם ילדים ויחד עם הספר פסיכולוגיה של הילד והמתבגר מאת שאול סולברג מרחיבים מאוד את אופקיי. אני מנסה להרחיב עוד את הידע גם בלימודיי במכללת בית ברל במסלול להכשרת אקדמאים להוראה (הוראת מתמטיקה לחינוך העל יסודי) וגם בקריאה עצמאית על נושאים אחרים בחינוך מתמטי, הוראה, למידה, חינוך, המוח ועוד.


מומלץ.

No comments:

Post a Comment