Wednesday, March 3, 2010

היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית מאת לודי ט' בנג'מין

עלעלתי בספר היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרנית מאת לודי ט' בנג'מין ואפילו קראתי בעיון חלקים נרחבים ממנו אבל לא כל כך נהנתי ולא מצאתי סיפוק בקריאה. הספר לא התמקד בנושאים שמעניינים אותי כלל. חיפשתי למצוא חוט מקשר בין נושאי מחקר בפסיכולוגיה ובין תיאוריות בפסיכולוגיה שקשורות לחשיבה וללמידה ומלבד דיון בביהביוריזם שהיה שטחי למדי לטעמי לא מצאתי הרבה. היכן מוזכרים פיאז'ה וויגוצקי?אה... לא התלהבתי


No comments:

Post a Comment