Thursday, December 23, 2010

חוגים בתשלום במהלך יום הלימודים (ולא לאחר סיומו) -- עמדת משרד החינוך

הנה מכתב ששלחתי למשרד החינוך שבו אני מלין על ניצול שאינו הולם של כספי הורים ושל הפעלת חוגים בתשלום במהלך יום הלימודים בניגוד להוראות משרד החינוך. זאת אינה הפנייה הראשונה שלי בנושא. אני מנחש שכמו בעבר (כבר יותר משנתיים שאני עוסק בזה ומתריע, הנה, למשל פה -- ועוד, למשל, פה) התעלמו וטייחו את זה בבית הספר, בפיקוח ובמשרד החינוך כך יהיה גם עתה. אני מקווה שאתבדה ושהנושא יזכה לטיפול רציני, יסודי והולם שעולה בקנה אחד עם ההוראות שמשרד החינוך מפרסם. בנוגע להתנגדותי להפעלת תוכנית קרב בשעות הלימודים, הנה משהו שכתבתי על כך כבר לפני מספר שנים.

---------- Forwarded message ----------
From: Shlomo Yona
Date: 2010/12/23
Subject: חוגים בתשלום במהלך יום הלימודים (ולא לאחר סיומו) -- עמדת משרד החינוך
To: zahavash1@education.gov.ilלכבוד זהבה שמש, מ"מ מנהלת האגף לחינוך יסודי
שלום רב,

בבית הספר היסודי עמל בכפר יונה מתקיימים חוגים בתשלום ההורים (חלקם במסגרת תוכנית קרב "חיות", "קומיקס" ושאר ירקות... וחלקם במסגרת המתנ"ס בשם "בית ספר מנגן" ואחרים במימון חברות עסקיות כמו "בראשית"). כהורה אני מתנגד באופן נחרץ להכנסת חוגים בכלל וחוגים בתשלום בפרט לתוך יום הלימודים בבית הספר (לאחר שעות הלימודים שיעשה איש איש כרצונו). אני למד מהוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך לאורך השנים שקיום חוגים בתשלום במהלך יום הלימודים הוא עניין בעייתי וישנן הגבלות ומגבלות רבות על הנושא.

יחד עם זאת שנה אחר שנה באין מפריע מתקיימים החוגים הללו בבית הספר עמל בכפר יונה במהלך יום הלימודים השעה שלימודי ליבה נדחקים לשעות אחרונות.
אציין עוד שתלמידים שהוריהם אינם משלמים בעבור חוגים אלה, למשל, אני אינני מוכן לשלם את סכומי הכסף שנדרשים לצורך מימון כלי נגינה לחוג שמתקיים במהלך יום הלימודים, נותרים בשעורים אלה ללא פעילות לימודית חלופית (בני, למשל, נמצא בשיעור אך אינו רשאי להשתתף כי אין לו כלי נגינה) -- מתמטיקה, שפה, אנגלית למשל, בקלות מתקיימים בשעות האחרונות של יום הלימודים שכן "תוכן חשוב" כמו חוגי תוכנית קרב ובית ספר מנגן תופסים שעות בתחילת יום הלימודים, בד"כ.

אני חש שמשרד החינוך מתקן תקנות ומורה הוראות אך זרוע הפיקוח שלו (בכפר יונה יש "מפקחת מתכללת" ששמה מינה ענתבי, שלא ניכר שעושה דבר כדי למגר את התופעה ואף לפי הבנתי מתירה את קיום החוגים במתכונת זאת -- פניותיי הרבות אליה ואל מנהל המחוז לפני שנתיים בדוא"ל ובפקס בנושא זה נענו בהתעלמות ולבסוף בתשובות חצופות ומזלזלות בטלפון אך לא בכתב!!) אינה אוכפת. מפתיע שתשלומי בית הספר המנגן חורגים ואינם מאושרים באישור שקיבל בית הספר לתשלומי הורים. מצב זה אינו מפריע לבית הספר להוות צינור להודעות על גביית כספי הורים למטרה זו בעבור המתנ"ס. פנייתי למנהלת בית הספר זכתה למענה שבית הספר אינו עוסק בדבר ושעליי לפנות למתנ"ס -- כאילו שאין קיום החוג במהלך הלימודים מעניינה כאשר הוא מתקיים בבית הספר שלה במהלך יום הלימודים. מוזר שאת הדרישה לתשלום קיבלו ההורים מהתלמידים שקיבלו אותה בבית הספר במהלך יום הלימודים כשסמל בית הספר על המכתב...

אני מבקש לקבל את תגובת משרד החינוך ולהבין מהי העמדה בפועל.
האם חוגים בתשלום הפכו להיות החינוך הציבורי?

אני מצרף קישור לחוזר מנכ"ל תש"ע/10 שבו מודגשת חשיבותה של תוכנית הליבה http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2010-10-3-5-18.htm ... בוודאי את הקישורים לחוזרי מנכ"ל שעוסקים בתוכנית קרב ובשאר פעילויות שדורשות תשלומי הורים יכולים במשרד החינוך למצוא גם ללא עזרתי.

תודה רבה.

שלמה יונה
נחל משושים 12
כפר יונה
2 comments: