Monday, June 13, 2011

יחס בחינוך המתמטי בבית הספר היסודי

כאשר אני כותב על היחס בחינוך המתמטי בבית הספר היסודי כוונתי ליחס מתמטי ולא ליחסים מסוגים אחרים. אחרי שהכנתי שיעור על משמעויות היחס לכתה שאני מלמד בהתנדבות חיפשתי חומרים מסודרים של מורים שעוסקים בנושא כדי להבין באיזו מידה של רצינות תוקפים את הנושא ברחבי הארץ. חיפשתי ומצאתי שמרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי פרסם דפי חזרה ותרגול לתלמידי כתות ו'. ליקטתי מתוכם תרגילים ובעיות בנושא היחס כדי להדגים את הרעיונות שעלו בשיעור.

ברשימה שלי ביומן הרשת שבו אני מסכם את השיעורים שאני מלמד בכתה כתבתי את הבעיות שליקטתי ופתרונות לפי האופן שלימדתי את הנושא.  הנה מה שחשבתי על הבעיות שמצאתי בדפי התרגול והחזרה של מרכז המורים הארצי:

סיכום: מצער שאין בין התרגילים המוצעים לחזרה ולתרגול בעיות שעוסקות במשמעויות השלישית והרביעית של היחס ובמצבים מאתגרים יותר. האם זאת משום שהציפייה מהתלמידים נמוכה? מה זה מעיד על רמת הוראת המתמטיקה ועל היכולות של התלמידים שמסיימים כתה ו'? האם המורים אינם מספיקים או אינם יכולים ללמד את החומר הקשה יותר של המשמעויות השלישית והרביעית? האם מתוך חוסר הבנה שלהם? האם בגלל הפערים שנפערים בין יכולות התלמידים? לא ברור...

מי שמתעניין במשמעויות היחס מוזמן לקרוא את הרשימה "משמעויות היחס". כדי לקרוא על משמעויות ארבע פעולות החשבון אפשר לקרוא את הרשימות הבאות, גם כן מתוך הסיכומים של השיעורים שאני מעביר בהתנדבות בבית הספר היסודי עמל בכפר יונה:

משמעויות ארבע פעולות החשבון:
חיבור -- שיעור מספר 7
חיסור (יש 6 משמעויות שונות לחיסור) -- שיעור מספר 7, שיעור מספר 8 ושיעור מספר 9 
חילוק -- שיעור מספר 11 ומשמעויות היחס בשיעור מספר 12.


No comments:

Post a Comment