Monday, March 23, 2009

חרציות

במגרש שעליו עתידים לבנות את התיכון החדש בכפר יונה יש מרבד ענקי של חרציות שחלקו כבר נרמס תחת הגלגלים והמחפרים של הדחפורים. יצאתי עם סיון כדי לקטוף כמה זרים בשעה שהפועלים היו בהפסקה ולפני שימחקו את הקטע שבו קטפנו. בחצר הבית סיון החליטה לדגמן את הפרחים. גם ניר הצטרף.
No comments:

Post a Comment