Tuesday, April 14, 2009

על הוראת השימוש בכסף בכתה ב' ללא הוראת שברים עשרוניים

בפורום המורים הגדול עלה הנושא של הוראת השימוש בכסף (חיבור, חיסור, עודף... ברישום של כסף) כשטרם נלמד נושא השברים העשרוניים.

הנה הקישור לדיון.

והנה קישור לדיון שנפתח בפורום של מתמטיקה יסודית בתפוז, שם גם אני הגבתי וסיפרתי על נסיוני עם אביב בחומר הזה. הנה מה שכתבתי:
את נושא הכסף ב-"מתמטיקה יסודית" ללא הוראת השבר העשרוני הסברתי לאביב, וליוויתי אותו עם חששות מסויימים בגלל אותה הסיבה בדיוק (הרי לא לימדתי אותו שבר עשרוני מהו).

לאביב נושא הכסף היה מאד טבעי והסתדר לו עם הדוגמאות שאותן הוא רואה יום יום בחנויות. לא היו בעיות כלל.
תוך כדי הבדיקה של מקבץ התרגילים הראשון איכשהו התגלגלתי להסביר לו את הקשר בין מיקום ספרה מימין לנקודה העשרונית ותפקידה ואיך כותבים את זה בתור שבר "רגיל".

כנראה שזה היה רגע של חסד, כי גם רצון להבין היה מצידו של אביב, גם הוא שולט יפה בחיבור ובחיסור במעבר בין גבולות עשרת/מאה/... וגם הוא הבין את הרעיון הבסיסי של שבר (יש עוד המון ללמוד על שברים והמון לתרגל, כך שאני לא יכול בוודאות לומר שהוא מבין את מושג היחס ושהוא מבין שברים על בוריים, אבל זה בסדר, כי הנושא טרם נלמד באופן ממצה), וגם עלתה השאלה על משמעות הסימון של הנקודה ומדוע שמה נקודה עשרונית.

זה עבר לי בשלום.
אביב הבין.
אני מוודא את ההבנה שלו בכך שאני נותן לו לטפל בתשלום ובקבלת העודף (ובבדיקה) במהלך החופשה בכל פעם שמשלמים. הוא תפס!

(ותודה רבה לתלמה שמקדישה מזמנה להדריך אותי ועל הספר המאד מועיל למורה שמלווה את חוברות מתמטיקה יסודית).



No comments:

Post a Comment