Sunday, September 27, 2009

תכנית לימודים לילדים בגיל טרום חובה מאת אודרי קרטיס

הזמנתי ספרים רבים מהוצאת אח וביניהם גם את תכנית לימודים לילדים בגיל טרום חובה מאת אודרי קרטיס.
מתוך הכריכה האחורית של הספר:


האם יש לאתר כישורים ויכולות מסוימות בחינוך טרום חובה או האם יש ללמדם?

ספר זה, שהתפרסם לראשונה בשנת 1986 השפיע רבות על ההכשרה ועל ההתפתחות המקצועית של העובדים עם ילדים בגיל הרך. מהדורה שנייה זו בשפה האנגלית עובדה מחדש והיא לוקחת בחשבון את השינויים שחלו בתכנית החינוכית הלאומית ואת המבוא לקווי היסוד בהערכה.

המהדורה החדשה אף כוללת פרקים על:
* השפעת הפסיכולוגיה ההתפתחותית על התכנית החינוכית בגיל הרך.
* עבודה עם ילדים בגיל הרך על מודעות עצמית ועל מיומנויות חברתיות.
* פיתוח כישורים בתקשורת, במוטוריקה, באנליזה ובפתרון בעיות.
* משחק והסביבה הלימודית.
* המשכיות מטרום חובה לחינוך חובה.


בספר הזה מדובר אך ורק על מערכת החינוך של ילדים לפני גיל בית הספר בבריטניה. אין מדובר בספר שעוסק בנושא באופן כללי (אם כי יש השוואות לא מעטות במספר נושאים בין הקיים או מה שהיה קיים בבריטניה לבין הקיים או שהיה קיים במדינות אחרות). על הקורא הישראלי לקרוא בצורה זהירה מאוד ולא לשכוח שמדובר על מערכת חינוך במדינה אחרת, עם עבר שונה, מציאות שונה ופוליטיקה שונה. גם התרבות והציפיות ככל הנראה שונות מאלה שבישראל.


יחד עם זאת משום שבישראל נוהגים לייבא מכל הבא ליד למערכת החינוך, דברים טובים ופעמים רבות מידיי בשנים האחרונות גם דברים רעים, ניכרים לעין ההשפעות של הגישות המתוארות בספר הזה, לרבות מסקנות רבות שהופיעו בספר הזה גם במערכות החינוך הציבורי בישראל (מה שמכנים אצלנו גני עירייה, ובעיקר טרום-חובה וחובה).


יפה בספר שדעות וסברות וגישות מגובות בקישורים לספרות מקצועית. יפה גם שהוראות ודרישות של רשויות מקושרים גם הם למראי מקום כדי למצוא את התיעוד.


הספר מאיר עיניים בריבוי הגישות שהוא מציג ובנקודות המבט השונות שמהן הוא בוחן את המסגרת הזאת של גני ילדים, את הציפיות ממה, איך מודדים (ואת מה מודדים), מה הגישות להבנת התפתחות הילדים פיסית, רגשית, שכלית ועוד הרבה,  הספר נוגע בצדדים רבים: התפתחות היכולת האישית והחברתית, התפתחות מיומנויות תקשורת, התפתחות כישורים אנליטיים ופתרון בעיות, התפתחות מיומנויות פיזיות, התפתחות כישורים יצירתיים ואסתטיים, משחק וסביבה לימודית, תיעוד והערכה, הורים ולמידת ילדיהם, רציפות מחינוך טרום חובה לחינוך חובה ועוד. המחברת גם מציעה בסוף הספר הצעות לפעילויות "מפתחות יכולות".


המחברת מציגה נושאים רבים מנקודת מבט הילדים (ע"פ תיאוריות שונות) אך גם מנקודת מבט הצוות שעובד בגן, ההורים ואפילו הרשויות. המודעות לגישות השונות ולתחומים הרבים מחכימה מאוד לטעמי והספר הזה תרם לי רבות בכך.

הספר נתן לי עוד כלים להבין מה קורה עם הילדים שלי בגני הילדים ועוד כלים להבין ולהעריך ולשפוט את הנעשה בגן ואת תפקוד הצוות.


כרגיל, בספרים מסוג זה שמתורגמים, התרגום והערכיה הלשונית לוקים בחסר. אולי רק דוגמה אחת לבעייתיות בתרגום ובעריכה הלשונית (שלדעתי כלל לא קיימת בספר הזה): בעמוד 78: "השימוש בשפה הטובה ביותר אינו נעשה בהכרח בנוכחות מבוגר". נדמה לי שהכוונה היתה לכתוב שהשימוש הטוב ביותר בשפה אינו נעשה בהכרח בנוכחותו של מבוגר. ואם לא לכך הכוונה אז חסר הסבר ודיון במשמעות הביטוי "השפה הטובה ביותר". יש לכל אורכו של הספר שלל שגיאות בהתאמת מין מספר ויידוע. אלה שגיאות שקל למוצאן אם רק קוראים את הספר (כמוני) ורושמים כל מופע כזה (וראו כמה דוגמאות בעמודים 83, 130, 131, ...


בהתעלם מבעייתיות התרגום והעריכה הלשונית חושבני שהספר טוב מאוד, מועיל מאוד ומחכים מאוד ויתרום להורים שמתעניינים בחינוך ויועיל לא מעט למורים גם.


No comments:

Post a Comment